Kvalitet

Vi på ATRIO arkitekter skall tillsammans med vår beställare utföra vårt uppdrag så att bra funktion, god arkitektur, rätt kvalitet och god ekonomi uppnås.

ATRIO arkitekter vill
- hävda användarens behov, krav och önskemål
- skapa tilltro hos beställaren att vi kan åstadkomma den kvalitet som efterfrågas
- driva ekologiskt byggande och hushålla med energi och ekonomi
- framhäva betydelsen av yttre och inre gestaltning
- ta hänsyn till befintlig miljö
- ta vara på varje projekts utvecklingsmöjligheter
- skapa en kontrollfunktion som eliminerar fel och avvikelser i projekteringen
- skapa instrument för erfarenhetsåterföring
- upprätthålla en hög kompetensnivå

Miljö

ATRIO arkitekter vill projektera hus och inredning med lång varaktighet. En god ekologisk arkitektur som ansluter till naturens kretslopp och i första hand utnyttjar förnyelsebara resurser.

Detta innebär att
- hus och inredning utformas som en positiv miljö med rikligt dagsljus och känsla för rymd
- hus och inredning skall ansluta till omgivande natur- och kulturmiljö
- husen skall vara flexibla så att de fungerar både nu och i framtiden
- husen skall ha sådan formgivning att de har ett bestående värde, vara tidlösa
- husen skall ha sådan formgivning att de har ett bestående värde, vara tidlösa
- färgsättningen skall tåla modeströmningar
- material, möbler och inredning skall vara beständiga, om möjligt av maturliga material med låga emissioner
- drifts- och underhållsaspekterna är särskilt viktiga
- med ekonomisk utformning an byggnaden avses totalekonomi d v s både byggnadskostnad och kostnader för drift, underhåll och ombyggnader under husets hela livstid
- välstuderad planlösning ger yteffektiva hus med minimalt omslutande yta
- husen skall ta till vara solljuset både som dagsljusbelysning och uppvärmning
- välisolerade hus, välbyggda och täta, tunga hus
- eleffektiva och energisnåla apparater och utrustningar samt eleffektiva installationer med lättfattlig teknologi
- elektriska fält och vagabonderande strömmar skall minimeras
- ofta enbart mekanisk ventilation eller självdrag
- återanvändning innebär i första hand att hus och inredning används på nytt efter varsam renovering. Vid rivning skall ingående material och komponenter enkelt kunna återanvändas som material eller energi

Vi på ATRIO arkitekter vill leva som vi lär och strävar efter att få ett så miljöanpassat kontor som möjligt. ATRIO är miljödiplomerat av Jönköpings kommun.

ATRIO har sedan energikrisen på sjuttiotalet strävat efter att projektera resurssnåla och energieffektiva hus till låga kostnader.